Organizace distanční výuky

Organizace distanční výuky

Základní principy, hodnocení, omlouvání žáků


Nařízení ředitelky školy k distanční výuce

 

 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) pro základní školy a školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti ve školách, který trvá déle než 2 týdny, učitel priorizuje vzdělávací oblasti v ŠVP, zaměří se především na očekávané výstupy podle RVP. Plnění ŠVP a případné redukce učiva zaznamenává do tematických plánů.

Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Denní formou vzdělávání je výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku.

V případě vzdělávání distanční formou se jedná o samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi (dovolí-li opatření – viz odst. 1).

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí učitel podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Žáci pracují podle zadání učitelů i samostatným studiem (off-line). 

Nemá-li žák možnost si materiály vytisknout, dohodne se prostřednictvím třídních učitelů o předání vytištěných pracovních listů.

Hodnocení žáků:

Hodnocení je nedílnou součástí jakéhokoli procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho efektivitu a dosahování očekávaných výstupů při distanční výuce.

Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu všech žáků, poskytuje jim v přiměřeném čase kvalitní zpětnou vazbu, podporuje je v motivaci a v hledání řešení. Ukazuje cestu k dosahování dalšího pokroku.

Pro hodnocení distanční práce žáků užívá učitel formativní i sumativní hodnocení. Vychází ze školního řádu. Učitel vždy zohlední možnosti vzdělávání žáka prostřednictvím informačních technologií a míru jeho možností k samostatnému studiu.

Pokud se žák nebude účastnit distanční výuky, bude přezkoušen z celého obsahu učiva na konci období (pololetí). 

Omlouvání žáků:

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit.

Při off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.

Při on-line výuce je nepřipojení se považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání, která jsou obsažena ve školním řádu.

V Hajnici dne 30. října 2020

Mgr. Martina Švorcová, ředitelka