Řád školní jídelny

1. Základní ustanovení:
Provoz školní jídelny se řídí:

 • Zákonem č.561/2004 Sb.(Školský zákon)
 • Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
 • Zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
 • Nařízením EU 852/2004 o obecných zásadách potravinového práva
 • Nařízení evropského parlamentu a Rady/EU/ 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Vše v platném znění pozdějších předpisů.

2. Provozní doba školní jídelny: 6,30 – 15,00 hod.
Školní kuchyně zajišťuje stravu pro děti mateřské školy, žáky základní školy, zaměstnance základní a mateřské školy. Připravuje dopolední a odpolední svačinu pro děti mateřské školy. Ze školní jídelny se jídlo nevynáší, pouze je-li k obědu či odpolední svačině ovoce.
V mateřské škole mají dohled vždy dvě učitelky při obědě, při dopolední a odpolední svačině jedna učitelka. Při stravování žáků základní školy má dozor vždy přítomná učitelka, která děti přivádí do budovy mateřské školy, kde se jídelna nachází a dohlíží na pořádek a dodržování hygienických návyků (mytí rukou). Žáci základní školy odkládají aktovky a oděvy u vstupních dveří na lavičkách k tomuto účelu určených.

3. Výdejní doba :
ranní svačina MŠ:
8,15 – 8,40 hod. – žlutá třída
8,40 – 9,05 hod. – zelená třída

oběd pro MŠ:
11,15 – 11,40 hod. – žlutá třída
11,40 – 12,05 hod. – zelená třída

oběd pro ZŠ:
12,30 – 13,00 hod.
odpolední svačina MŠ: 14,15 – 15,00 hod.

4. Režim výdeje jídel MŠ:
Přesnídávka: 8,15 – 9,05 hod.

 • ranní svačinu připraví kuchařka na výdejní okénko
 • servírování svačiny je sebeobslužné u starších dětí, mladší děti mají svačinu včetně nápoje připravenou na stole, děti si přidávají samostatně
 • děti jsou vedeny k samostatnosti, v případě potřeby pomáhá učitelka
 

Oběd: 11,15 – 12,05 hod.

 • přípravu stolů provádějí kuchařky
 • polévku servíruje dětem kuchařka přímo u stolečků
 • pro druhé jídlo si děti chodí samostatně k výdejnímu okénku, stejně tak pro přídavek
 • pití, saláty a další doplňky si starší děti berou samostatně, mladší je mají připravené na stole
 • použité nádobí děti odkládají na výdejní okénko

Svačina: 14,15 – 15,00hod.

 • svačinu včetně pití připraví kuchařka dětem na stoly, děti si přidávají samostatně
 • děti jsou vedeny k samostatnosti, v případě potřeby pomáhá učitelka

5. Režim výdeje jídel ZŠ:
Oběd: 12,30 – 13,00hod.

 • nádobí, saláty a doplňky jsou připraveny na stole, žáci si ho jednotlivě berou
 • polévku mladším žákům nalévá kuchařka, starší si nalévají samostatně z polévkových mís
 • pro druhé jídlo si žáci chodí samostatně k výdejnímu okénku, stejně tak pro přídavek
 • pití si nalévají samoobslužně
 • použité nádobí žáci odkládají na výdejní okénko

6. Výše stravného:
Je určeno vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin.

Mateřská škola:

 • Děti do 6ti let přesnídávka 9,-Kč/den
 • Děti do 6ti let oběd 20,-Kč/den
 • Děti do 6let svačina 9,-Kč/ den
 • Děti nad 6let přesnídávka 10,-Kč/den
 • Děti nad 6 let oběd 21,-Kč/den
 • Děti nad 6 let svačina 10,-Kč/ den
 

Základní škola:

 • Žáci 6-11 let 24,-Kč/oběd
 • Žáci nad 11 let 26,-Kč/oběd
 

7. Placení stravného:
Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu – jednorázovým nebo trvalým příkazem. Plátci, kteří nemají bankovní účet, mohou posílat platby poštovní poukázkou nebo složit hotově na pokladně banky. Platbu je třeba provést do 24. dne předchozího měsíce.
číslo účtu: 239777196/0300
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu, může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci. Nemocným žákům se strava do přenosných nádob vydává jen 1. den nemoci, výdejní doba je od 12.00 – 12.30 hod. ve školní kuchyni. Odpolední svačinu nelze vydat zároveň s obědem, jelikož to zakazují hygienické předpisy. V případě zájmu o odpolední svačinu, je nutno ji vyzvednout v době vydávání svačin, tj. 14.30hod. Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení. Další dny nárok nemá a musí se odhlásit. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy. Děti MŠ i žáci ZŠ mají možnost přídavku pokrmu.
Pokud se žák neúčastní výuky, nemá nárok na oběd za sníženou cenu. V době nemoci si může odebrat první den oběd, ostatní dny jej musí odhlásit. Vedoucí ŠJ namátkově kontroluje docházky žáků. Pokud je oběd neoprávněně odebrán, musí žák popř. jeho zákonný zástupce uhradit plnou částku obědu.
Po dobu školních prázdnin děti hradí plnou částku stravného. Nařízení platí také ve dnech mimořádného ředitelského volna.

8. Odhlášení stravného:
Odhlášení stravného z důvodu nemoci je možné nejpozději do 8.00 hod daného dne na tel. 739 736 160 p. Včelišová.

9. Vracení přeplatků – úhrada nedoplatků:
Přeplatky se vrací půlročně na bankovní účty uvedené v přihlášce ke stravování na začátku školního roku. Případné změny účtu je třeba nahlásit. Nedoplatky budou písemně sděleny zákonnému zástupci dítěte s termínem splatnosti.

10. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce MŠ, rodičům je k dispozici také na webové adrese: www.zshajnice.cz

11. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro osobní styk s rodiči: každý den od 11,15 – 13,15hod tel: 739 736 160

12. Do kuchyně mohou vstupovat pouze kuchařky, vedoucí školní jídelny a ředitelka. Ostatním pracovníkům mateřské školy i základní školy je vstup přísně zakázán, též cizím osobám. 

Dodatek č.1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny účinného od 1.9.2020 – mimořádná hygienická opatření v souvislosti s COVID 19

V souladu s metodikou MŠMT jsou změny Vnitřního řádu školní jídelny stanoveny takto:

V bodu 2. Provozní doba školní jídelny je vloženo:
Po dobu výskytu COVID 19 je před vstupem do ŠJ umístěn desinfekční přípravek na ruce, kterým si děti MŠ , žáci ZŠ a pedagogové před vstupem do školní jídelny desinfikují ruce.

V bodu 4. Režim výdeje jídel MŠ je vloženo:
Z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID 19 se neumožňuje samoobslužný výdej ( odebírání příborů z hromadných zásobníků , využívání samoobslužných bufetů – nápoje, saláty.

V bodu 5. Režim výdeje jídel ZŠ je vloženo :
Z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID 19 se neumožňuje samoobslužný výdej ( odebírání příborů z hromadných zásobníků , využívání samoobslužných bufetů – polévky ,nápoje, saláty.